fbpx

ALGEMENE
VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: INSCHRIJVING

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Miesko Pilates.
1.2 De prestaties van Miesko Pilates bestaan uit het geven van Pilateslessen en workshops. De Pilateslessen bestaan uit groepslessen (mat- en reformerlessen), privélessen en duetlessen zowel offline (in de studio) als online.
1.3 Om Pilateslessen of workshops bij Miesko Pilates te kunnen volgen dient men te zijn ingeschreven bij Miesko via Eversports, waarna men beschikt over een Eversports-account. Na inschrijving kan men een lessenkaart kopen of een abonnement afsluiten, waarna men zich kan inschrijven voor deelname aan Pilateslessen of workshops, alles overeenkomstig de voorwaarden van de betreffende leskaart of het betreffende abonnement.
1.4 Lessenkaarten en abonnementen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
1.5 Zonder voorafgaande betaling is deelname aan een les niet toegestaan.
1.6 Het is niet mogelijk om een lessenkaart of abonnement eerder dan de vastgestelde termijn op te zeggen en restitutie van het geld is niet mogelijk.

ARTIKEL 2: LESSENKAARTEN

2.1 De lessenkaart is geldig voor het bij de aankoop vermelde aantal en type lessen.
2.2 Leskaarten zijn geldig gedurende de bij de aankoop van de leskaart vermelde periode en worden niet automatisch verlengd.
2.3 Betaling van lessenkaarten geschiedt middels iDeal. Op aanvraag kan er contant, met pin of via een bankoverschrijving betaald worden. Facturen zijn in te zien in het Eversports-account van de deelnemer.
2.4 Wanneer de deelnemer besluit om gedurende de geldigheid van de leskaart niet meer naar de lessen te komen is restitutie van lesgeld niet mogelijk.

ARTIKEL 3: ABONNEMENTEN

3.1 Abonnementen hebben een vastgestelde abonnementstermijn en worden automatisch verlengd tot wederopzegging. Na de eerste termijn is het abonnement maandelijks opzegbaar. De opzegtermijn is een maand.
3.2 Alle onderdelen, voordelen en voorwaarden behorende bij het abonnement zijn geldig binnen de vastgestelde abonnementstermijn.
3.3 Betaling van abonnementen gaat uitsluitend op basis van automatische incasso. De eerste betaaltermijn geschiedt via iDeal en dient meteen als machtiging voor de automatische incasso van de volgende maanden. Facturen zijn in te zien in het Eversports-account van de deelnemer.
3.4 Bij aanschaf van het abonnement kan men lessen vooruit inplannen tot opzegging van het abonnement. Een abonnee kan zelf de les verplaatsen, waarbij de voorwaarden van Artikel 4 van toepassing zijn.
3.5 Het abonnement is geldig voor het bij de aankoop vermelde aantal lessen. Het abonnement geeft naar ratio van de abonnementsduur een tegoed van 51 wekelijkse vaste lessen per kalenderjaar, omdat de studio 1 week per kalenderjaar gesloten is vanwege vakantie.

ARTIKEL 4: RESERVEREN, ANNULEREN EN VERSCHUIVEN VAN LESSEN

4.1 Reserveren en annuleren van groepslessen is uitsluitend mogelijk via Eversports. Het reserveren van privélessen en duetlessen gaat uitsluitend via mail of telefoon.
4.2 Annuleren althans verschuiven van lessen kan tot uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de les. Lessen kunnen kosteloos worden ingehaald of verschoven, mits dit gebeurt uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de les, binnen de geldigheid van de lessenkaart, c.q. binnen de betreffende abonnementsmaand.
4.3 Indien een annulering wordt gedaan binnen 24 uur voorafgaand aan de gereserveerde les dan wordt de les afgeboekt van het aantal lessen binnen de geldigheid van de lessenkaart, c.q. van het lessentegoed van de betreffende abonnementsmaand.
4.4 Voor het reserveren en verschuiven van groepslessen kunnen alle lessen in het rooster gebruikt worden van hetzelfde type.

ARTIKEL 5: FEESTDAGEN EN PAUZEREN

5.1 Op feestdagen is Miesko gesloten. Lessen die daardoor vervallen kunnen ingehaald worden binnen de geldigheid van de lessenkaart, c.q. de betreffende abonnementsmaand.
5.2 In het geval van ziekte, zwangerschap of blessure van een deelnemer kan een lessenkaart of abonnement gepauzeerd worden voor minimaal een maand en maximaal zes maanden. De deelnemer dient hiervoor een medische verklaring van een arts in te dienen.
5.3 Een abonnee kan het abonnement een keer per zes maanden pauzeren voor minimaal 2 weken en maximaal vier weken. De pauze moet minimaal een maand voor ingang van de pauze per mail aangevraagd zijn.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

6.1 De lessen en workshops zijn op eigen verantwoordelijkheid en risico van de deelnemers.
6.2 Deelnemers dienen hun Miesko-docent voorafgaand aan de les adequaat te informeren over hun gezondheid en fysieke gesteldheid en over eventuele veranderingen daarin.
6.3 Miesko Pilates sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade, en/of persoonlijk letsel van een deelnemer, met inbegrip van mogelijke vervolgschade, ontstaan tijdens of ten gevolge van de lessen. Dit geldt met inbegrip van schade ten gevolge van handelen van hulppersonen van Miesko Pilates.
6.4 Miesko Pilates is niet aansprakelijk voor verlies en/of schade aan zaken van deelnemers.
6.5 Mocht Miesko Pilates toch aansprakelijk zijn, dan wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de bedrijfsongevallenverzekering van Miesko Pilates daarvoor uitkeert.

ARTIKEL 7: OVERIG

7.1 Miesko Pilates behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De wijziging gaat in bij aankoop van een nieuwe leskaart.
7.2 Miesko Pilates behoudt zicht het recht voor om lessen te annuleren, het lesrooster en leskaarten te wijzigen en de prijzen aan te passen. Door Miesko Pilates geannuleerde lessen kunnen in beginsel worden ingehaald.
7.3 Miesko garandeert de privacy van alle persoonlijke informatie. Bekijk hier het Privacy Statement.

Bekijk hier het rooster voor alle groepslessen. Voor het inplannen van Privélessen kun je een email sturen naar info@miesko.nl.

Rooster